ჩვენ შესახებ

საკემატა ფიტნესი არის საკემატა ჯგუფის ნაწილი, ჯგუფი დაარსდა 2016 წელს. ამ დროისთვის ჯგუფში წარმოდგენილია 3 მიმართულება:

- ფიტნეს დარბაზები
- ტრენაჟორების წარმოება
- ფიტნეს აკადემია 


საკემატა არის გუნდი, რომლის მიზანია მოახდინოს ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია. ჩვენ ვქმნით მოცემული მიზნის მისაღწევად ყველა პირობას.


რატომ საკემატა ფიტნესი?


- მაღალი მომსახურების ხარისხი


- პროფესიონალი ინსტრუქტორები


- თითოეული ადამიანის მიმართ ინდივიდუალური მიდგომაა

 

- ფასის და ხარისხის სრული თანხვედრა


- 2 ფილიალი - თბილისში


- ფიტნეს ზონა - ტრენაჟორები და თავისუფალი წონები - 50 ზე მეტი სახეობა - თითოეულ ფილიალში


- კარდიო ზონა - სარბენი ბილიკები, თხილამურები, ველოსიპედები - 20-ზე მეტი კარდიო - თითოეულ ფილიალში


- აერობიკის და კროსფიტის  ზონა - თითოეულ ფილიალში


- დამატებით - გასახდელები და საშხაპეები, ფინური (მშრალი) საუნა - თითოეულ ფილიალში


- ფიტნეს ბარი - საკვები დანამატები და სასმელები 

 

ფილიალები

 ქ. თბილისი, მოსკოვის გამზირი 29

 ქ. თბილისი, გლდანი მუხიანის გადასახვევი

 

ჩვენთან ხარისხი და კომფორტი ხელმისაწვდომია

 

 

 

შეთანხმება ფიტნეს ცენტრით სარგებლობის შესახებ


 ფიტნეს ცენტრის წევრი ვალდებულია ვიზიტისას თან იქონიოს დამშვები ბარათი/სამაჯური/სტიკერი (რომელიც საჭიროა ცენტრში შესასვლელად და გამოსასვლელად)
 ფიტნეს ცენტრის წევრი ვიზიტისას აუცილებლად დააფიქსიროს მოსვლა და წასვლა
 ფიტნეს ცენტრის წევრი ვალდებულია ვიზიტისას თან იქონიოს კონკრეტულად სავარჯიშოდ განკუთვნილი სუფთა ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი ასევე პირსახოცი ვარჯიშისას ინვენტარზე დასაფენად
 ფიტნეს ცენტრის წევრი ვალდებულია საკუთარი ნივთები განათავსოს გამოსაცვლელ ოთახში არსებულ კარადებში და მოახდინოს მისი მოყვანა დაკეტილ მდგომარეობაში
 ფიტნეს ცენტრი პასუხს არ აგებს კლუბის წევრის მიერ დაკარგულ ფულზე, ძვირფას საგნებსა და სხვა ნივთებზე, რომლებიც შესანახად მიბარებული არ იყო ფიტნეს ცენტრის ადმინისტრაციისთვის
 ფიტნეს ცენტრის წევრი პასუხისმგებელია კლუბის წევრისთვის, როგორც მისთვის ასევე სხვისთის და ფიტნეს ცენტრისთვის მიყენებულ ზიანზე - რომელიც წარმოშვა კლუბის წევრის განზრახ ან გაუფრთხილებელმა ქმედებამ/უმოქმედობამ (მას შეეძლო თავიდან აეცილებინა ან შეემცირებინა ზიანი)
 ფიტნეს ცენტრის წევრი ვალდებულია გაუფრთხილდეს დარბაზის ინვენტარს - გამოიყენოს ის მხოლოდ დანიშნულებისამებრ/ინსტრუქციის მიხ. (ჰანტელები, ფირფიტები, სავარჯიშო მოწყობილობები, საშხაპეები, კარადები და სხვას) დაიცვას სისუფთავე და წესრიგი
 ფიტნეს ცენტრის წევრი ვალდებულია ვარჯიშის დასრულების შემდეგ ინვენტარი დავაბრუნოს ადგილზე (ფირფიტები მოხსნას ღერძებიდან და ა.შ.)
 ფიტნეს ცენტრის წევრი ვალდებულია ცენტრში დაიცვას საზოგადოებრივი წესრიგი (დაუშვებელია ხმამაღალი საუბარი, ბილწსიტყვაობა, გამოსაცვლელ სივრცეში შიშველი სიარული და ა.შ. - რაც დისკომფორტს უქმნის გარშემომყოფებს ან/და ეწინააღმდეგება ეთიკის ნორმებს)
 ფიტნეს ცენტრის წევრი ვალდებულია გაითვალისწინოს მწვრთნელის რეკომენდაციები, ასევე მიაწოდს ინფორმაცია ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, საჭიროებისამებრ
 ფიტნეს ცენტრის წევრი ვალდებულია დაიცვას ჰიგიენის ნორმები, ასევე დაუშვებელია: ცენტრში (გამოსაცლელ ოთახებში, თუ სხვაგან) საპარსი საშუალებების გამოყენება, საუნაში შხაპის მიღების გარეშე შესვლა, საუნაში შიშველი დაჯდომა, საშხაპეში და საუნაში არაშხაპისთვის განკუთვნილი ფესხსაცმლით ან/და ფეხშიშველი შესვლა, საუნის ღუმელზე წყლის დასხმა.
 ფიტნეს ცენტრის წევრი ვალდებულია ერთპიროვნულად ისარგებლოს კუთვნილი ბარათით/აბონიმენტით
საკუთარი ბარათის გადაცემა სხვისთვის (დარბაზის სარგებლობის მიზნით) ჯარიმდება 30 ლარით, ასევე ამ ქმედებისთვის ცენტრი უფლებამოსილია გააუქმოს აბონიმენტი და მომხმარებლი შეიყვანოს შავ სიაში გაფრთხილების გარეშე (ანაზღაურების გარეშე)
 ფიტნეს ცენტრის წევრი ვალდებულია გამოსაცვლელ ოთახში კარადებით ისარგებლოს მხოლოდ დარბაზში ყოფნის დროს. დარბაზში არსებულ გამოსაცვლელ ოთახებში კარადების მითვისება, დაკეტილის დატოვება შიგნით განთავსებული ნივთებით იმ დროს როდესაც მომხამრებელი არ სარგებლობს დარბაზით, ითვალისწინებს ჯარიმას 100 ლარის ოდენობით, კარადაში დატოვებული ნივთები არ ექვემდებარება შენახვს და ასევე ამ ქმედებისთვის ცენტრი უფლებამოსილია გააუქმოს აბონიმენტი და მომხმარებლი შეიყვანოს შავ სიაში გაფრთხილების გარეშე (ანაზღაურების გარეშე)
 ფიტნეს ცენტრის წევრი ვალდებულია დარბაზი დატოვოს არაუგვიანეს მისი აბონიმენტით გათვალისწინებული დროისა, რომელიც განთავსებულია კომპანიის საიტზე
www.sakematafitness.ge, ასევე აღნიშნული ინფორმაცია მიწოდებულია მისთვის აბონიმენტის შეძენისას, დარღვევა ითვალისწინებს ჯარიმას 30 ლარის ოდენობით. ჯარიმის არგადახდის შემთხვევაში აბონიმენტი უქმდება (ანაზღაურების გარეშე), მომხმარებლი კი შედის შავ სიაში!
 ფიტნეს ცენტრის წევრი ვალდებულია დაიცვას აღნიშნული შეთანხმებით გათვალისწინებული წესები, + დამატებითი,სხვა რომელიც განთავსებულია ფინტენს ცენტრის ოფიციალურ საიტზე www.sakematafitness.ge, უშუალოდ დარბაზში და სხვა ხელმისაწვდომ ადგილას, მათი არდაცვა ითვალისწინებს შესაბამის ჯარიმებს და ასევე მათი დარღვევისთვის შესაძლებელია აბონიმენტის გაუქმება და მომხმარებლის შავ სიაში შეყვანა (ანაზღაურების გარეშე).
 ფიტნეს ცენტრი უფლებამოსილია უქმე დღეებში ან/და პროფილაქტიკის მიზნით შესაძლოა მოკლე ხნით შეწყვიტოს მომსახურება ან მისი ცალკეული სახეობა, რის შესახებაც 1 დღით ადრე შეატყობინებს (გამონაკლის შემთხვევებში იმავე დღეს, როდესაც აღნიშნული შეფერხება გამოწვეული კომპანიისგან დამოუკიდებელი მიზეზებით) მომხმარებლებს ნებისმიერი საკომუნიკაციო არხით - სმს, FB გვერდი, კომპანიის საიტი www.sakematafitness.ge და ა.შ.
 ყველა აბონიმენტი აქტიურდება პირველი შესვლიდან ან მისი შეძენიდან არაუგვიანეს 10 დღეში ავტომატურად (თუ 10 დღემდე შესვალა არ დაფიქსირდა)
 შეძენილი სერვის(ებ)ის ღირებულება დაბრუნებას არ ექვემდებარება
 ფიტნეს ცენტრი, შპს საკემატა ს.ნ.404507299 უფლებამოსილია დაამუშაოს ან/და გადასცეს, მესამე პირ(ებ)ს ფიტნეს ცენტრის წევრის პერსონალური მონაცემები და ნებისმიერი სხვა ტიპის ინფორმაცია მისთვის ფასდაკლების, სარეკლამო მომსახურების მიღების ან ნებისმიერი სხვა შეთავაზების განხორციელების მიზნით, ასევე შპს საკემატა უფლებამოსილია თავად განახორციელოს ჩემთვის ყველა ზემოაღნიშნული შეთავაზება.
ასაკობრივი შეზღუდვა
1. 15 წლის ქვემოთ პირები დაიშვებიან მხოლოდ ინდივიდუაურ ვარჯიშზე ანუ პერსონალური მწვრთნელის აყვანის შემთხვევაში ან/და 1 საათიან ვარჯიშზე (პერსონალური 1 საათიანი ვარჯიში) რომელიც თავის მხრივ სრულდება მწვრთნელის მეთვალყურეობის ქვეშ.
2. 15-16 წლის პირები დაიშვებიან მხოლოდ მწვრთნელის ან/და მშობლის თანხმობით (მწვრთნელი წყვეტს შეუძლია თუ არა კონკრეტულ პიროვნებას მიიღოს დატვირთვები,შესაბამისად დატვირთვებსაც ადგენს თავად,ანუ სავალდებულოა პროგამის შედგენა/შეძენა).
3. 17 წლის და ზემოთ ასაკის პირები დაიშვებიან სტანდარტულად, შეზღუდვის გარეშე