სამომხმარებლო პოლიტიკა

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა განსაზღვრავს შპს „საკემატა ჯგუფის” კლიენტთა პერსონალური მონაცემთა დამუშავების წესს, მიზნებსა და შენახვის პირობებს. მიზნად ისახავს თითოეული მომხმარებლის პეროსნალურ მონაცემთა კონფიდენციალურობის დაცვას და მათი პირადი ინფორმაციის ხელშეუხებლობის უზრუნველყოფას, ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.

კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ეს დოკუმენტი განმარტავს, თუ რა ინფორმაცია მოგვეწოდება თქვენგან, ან შეიძლება მოგვეწოდოს. მოცემული კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ასახავს იმას, თუ რა სახით და რა მიზნებისთვის ვიყენებთ ინფორმაციას თქვენი პერსონალური მონაცემების შესახებ.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ პერიოდულად კონფიდენციალურობის პოლიტიკა შესაძლოა დაექვემდებაროს განახლებას, ამიტომ მოგიწოდებთ ამ ინფორმაციის პერიოდული გადამოწმებისკენ.

2. ინფორმაციის შეგროვება

თქვენი პირადი ინფორმაცია/პერსონალური მონაცემები, რომელიც ჩვენ შეიძლება შევაგროვოთ, დავამუშავოთ და საჭიროების შემთხვევაში მოვითხოვოთ, მათ შორის, მესამე პირებისგან, არის:

* სახელი, გვარი;

* პირადი ნომერი

* ელექტრონული ფოსტის მისამართი;

* მობილური ტელეფონის ნომერი;

* სხვა ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელსაც მოგვაწოდებთ რეგისტრაციისას

ვებ გვერდზე ვიზიტისას ჩვენს მიერ შეგროვებული ინფორმაცია შეიძლება შეიძლება იყოს შემდეგი:

* ვებ გვერდზე ვიზიტის ადგილი;

* ვებ გვერდზე შემოსვლის დრო;

* IP მისამართი;

* ნებისმიერ შევსებულ ფორმაში თუ გამოკითხვაში მიღებული ინფორმაცია; სხვა საკომუნიკაციო ინფორმაცია;

2. შეგროვებული ინფორმაციის გამოყენება

შეგროვებული ინფორმაცია გამოყენებულ იქნება პროდუქციის შეთავაზებისთვის, რეკლამირებისთვის, შემეცნებითი ინფორმაციის მიწოდებისთვის და მომსახურების ხარისხის გასაუმჯობესებლად, საქართველოს კანონმდებლობის ფარგლებში და მის შესაბამისად.

კანონით განსაზღვრული თქვენი ნებისმიერი პერსონალური მონაცემი ჩვენი მხრიდან იქნება აბსოლუტურად დაცული, მისი სხვა პირთა მიერ ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით. მომხმარებელთან (მომხმარებლებთან) დაკავშირებული ნებისმიერი ინფორმაცია მესამე პირს (პირებს) შესაძლებელია მიეწოდოთ მხოლოდ ზოგადი სტატისტიკური ანალიზის მონაცემის სახით, რომელიც არ იძლევა პირის ან მისი რაიმე პერსონალური მონაცემის იდენტიფიცირების საშუალებას.

3. “ბმულების” გამოყენება

“ბმულების” გამოყენება ხდება თქვენი ვებ სერვერიდან ინფორმაციის შეგროვების მიზნით.

“ბმულები” შეიცავს ინფორმაციას, რომელიც დამახსოვრებულია თქვენი კომპიუტერის მყარ დისკზე. ბმულები არ შეიცავს პირად ინფორმაციას ან/და პეროსნალურ მონაცემს, ისინი შეიცავს მხოლოდ ჩვენს ვებ გვერდზე შემოსვლის ზოგად სტატისტიკურ ინფორმაციას.

ეს ინფორმაცია იქმნება და მუშავდება მხოლოდ ვებ გვერდისა და ჩვენი მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით.

თუ თქვენ არ გსურთ თქვენი „ბმულების“ ინფორმაციის გამჟღავნება, შეგიძლიათ წაშალოთ თქვენი „ბრაუზერის“ მეშვეობით.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენი „ბმულების“ წაშლის ან გაუქმების შემთხვევაში თქვენ შესაძლოა, არ გქონდეთ საშუალება, სრულად იხილოთ ვებ გვერდი და ისარგებლოთ ყველა მისი ფუნქციით.

4. ინფორმაციის შენახვა

ინფორმაცია შენახული იქნება ჩვენს დაცულ სერვერებზე, ნებისმიერი ინფორმაციის მიმოცვლა ჩვენ სერვერზე იქნება დაშიფრული თქვენივე უსაფრთხოების დაცვის მიზნით. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ონლაინ ინფორმაციის მიმოცვლა არ არის აბსოლუტურად დაცული და თქვენ მიერ გაცემულ ნებისმიერ ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი ხართ თქვენ. აქედან გამომდინარე გთხოვთ, სიფრთხილე გამოიჩინოთ პაროლებისა და სხვა ინფორმაციის გაცემის თვალსაზრისით..

5. ინფორმაციის გამჟღავნება

შეიძლება პერსონალური ინფორმაცია გამჟღავნებული იქნეს ჩვენს შიდა ჯგუფში არსებულ პიროვნებებთან. პერსონალური ინფორმაციის გამღავნება შესაძლებელია მხოლოდ, შესაბამისი ადმინისტრაციული ორგანოს მოთხოვნის საფუძველზე, კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევაში.

6. მესამე პირის (პირების) ბმულები

მესამე პირის (პირების) ბმულები შესაძლებელია განთავსდეს ჩვენს ვებ-გვერდზე.

ნებისმიერ მესამე პირთან ფორმდება კონფიდეციალურობის ხელშეკრულება, რომელსაც მომხმარებელი ეთანხმებავებ გვერდზე გადასვლისას. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი მესამე პირის ვებ-გვერდებთან დაკავშირებით. ჩვენი პასუხისმგებლობა ვრცელდება მხოლოდ ჩვენს ვებ-გვერდზე. ნებისმიერი მესამე პირის ლინკი, რომელიც ჩვენ ვებ-გვერდზე იქნება დადებული, არ იქნება ჩვენი კონტროლის ქვეშ და არ აღნიშნულზე ჩვენი პასუხისმგებლობა არ ვრცელდება.

7. საკონტაქტო საშუალებები

ჩვენ შეგვიძლია დაგეკონტაქტოთ ნებისმიერი თქვენ მიერ ჩვენთვის მოწოდებული ან/და ჩვენ მიერ მოძიებული ინფორმაციის საშუალებით. ასევე, შეგვიძლია გამოგიგზავნოთ შეტყობინება ნებისმიერ თქვენს მიერ ჩვენთვის მოწოდებულ ან/და ჩვენს მიერ მოძიებულ სამსახურის ან/და საცხოვრებელ ფაქობრივ და რეგისტრირებულ მისამართზე, სანამ უარს არ განაცხადებთ.

8. ცვლილებები კონფიდენციალურობის ხელშეკრულებაში მომავალში

კონფიდენციალურობის ხელშეკრულებაში შეტანილი ნებისმიერი ცვლილება გამოქვეყნდება ამ ვებ-გვერდზე. თუ ხელშეკრულებაში მოხდება რაიმე სახის მატერიალური ან არსებითი ცვლილება, ჩვენ შეგატყობინებთ ვებ-გვერდის, ელექტრონული ფოსტის ან სხვა საკომუნიკაციო არხების მეშვეობით.

9. ჩვენთან დაკავშირება

კონფიდენციალურობის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ელექტრონულ ფოსტაზე info@sakemata.ge