სამომხმარებლო წესები და პირობები

- ფიტნეს ცენტრის წევრი ვალდებულია ვიზიტისას თან იქონიოს დამშვები ბარათი/სამაჯური/სტიკერი (რომელიც საჭიროა ცენტრში შესასვლელად და გამოსასვლელად)

- ფიტნეს ცენტრის წევრი ვიზიტისას აუცილებლად დააფიქსიროს მოსვლა და წასვლა

- ფიტნეს ცენტრის წევრი ვალდებულია ვიზიტისას თან იქონიოს კონკრეტულად სავარჯიშოდ განკუთვნილი სუფთა ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი ასევე პირსახოცი ვარჯიშისას ინვენტარზე დასაფენად

- ფიტნეს ცენტრის წევრი ვალდებულია საკუთარი ნივთები განათავსოს გამოსაცვლელ ოთახში არსებულ კარადებში და მოახდინოს მისი მოყვანა დაკეტილ მდგომარეობაში

- ფიტნეს ცენტრი პასუხს არ აგებს კლუბის წევრის მიერ დაკარგულ ფულზე, ძვირფას საგნებსა და სხვა ნივთებზე, რომლებიც შესანახად მიბარებული არ იყო ფიტნეს ცენტრის ადმინისტრაციისთვის

- ფიტნეს ცენტრის წევრი პასუხისმგებელია კლუბის წევრისთვის, როგორც მისთვის ასევე სხვისთის და ფიტნეს ცენტრისთვის მიყენებულ ზიანზე - რომელიც წარმოშვა კლუბის წევრის განზრახ ან გაუფრთხილებელმა ქმედებამ/უმოქმედობამ.

- ფიტნეს ცენტრის წევრი ვალდებულია გაუფრთხილდეს დარბაზის ინვენტარს - გამოიყენოს ის მხოლოდ დანიშნულებისამებრ/ინსტრუქციის მიხ. (ჰანტელები, ფირფიტები, სავარჯიშო მოწყობილობები, საშხაპეები, კარადები და სხვას) დაიცვას სისუფთავე და წესრიგი

- ფიტნეს ცენტრის წევრი ვალდებულია ვარჯიშის დასრულების შემდეგ ინვენტარი დააბრუნოს ადგილზე (ფირფიტები მოხსნას ღერძებიდან და ა.შ.)

- ფიტნეს ცენტრის წევრი ვალდებულია ცენტრში დაიცვას საზოგადოებრივი წესრიგი (დაუშვებელია ხმამაღალი საუბარი, ბილწსიტყვაობა, გამოსაცვლელ სივრცეში შიშველი სიარული და ა.შ. - რაც დისკომფორტს უქმნის გარშემომყოფებს ან/და ეწინააღმდეგება ეთიკის ნორმებს)

- ფიტნეს ცენტრის წევრი ვალდებულია გაითვალისწინოს მწვრთნელის რეკომენდაციები, ასევე მიაწოდს ინფორმაცია მას მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ.

- ფიტნეს ცენტრის წევრი ვალდებულია დაიცვას ჰიგიენის ნორმები, ასევე დაუშვებელია: ცენტრში (გამოსაცლელ ოთახებში, თუ სხვაგან) საპარსი საშუალებების გამოყენება, საუნაში შხაპის მიღების გარეშე შესვლა, საუნაში შიშველი დაჯდომა, საშხაპეში და საუნაში არაშხაპისთვის განკუთვნილი ფესხსაცმლით ან/და ფეხშიშველი შესვლა, საუნის ღუმელზე წყლის დასხმა.

- ფიტნეს ცენტრის წევრი ვალდებულია ერთპიროვნულად ისარგებლოს კუთვნილი ბარათით/აბონიმენტით

საკუთარი ბარათის გადაცემა სხვისთვის (დარბაზის სარგებლობის მიზნით) ჯარიმდება 30 ლარით, ასევე ამ ქმედებისთვის ცენტრი უფლებამოსილია გააუქმოს აბონიმენტი და მომხმარებლი შეიყვანოს შავ სიაში გაფრთხილების გარეშე (ანაზ. გარეშე)

- ფიტნეს ცენტრის წევრი ვალდებულია გამოსაცვლელ ოთახში კარადებით ისარგებლოს მხოლოდ დარბაზში ყოფნის დროს. დარბაზში არსებულ გამოსაცვლელ ოთახებში კარადების მითვისება, დაკეტილის დატოვება შიგნით განთავსებული ნივთებით იმ დროს როდესაც მომხამრებელი არ სარგებლობს დარბაზით, ითვალისწინებს ჯარიმას 100 ლარის ოდენობით, კარადაში დატოვებული ნივთები არ ექვემდებარება შენახვს და ასევე ამ ქმედებისთვის ცენტრი უფლებამოსილია გააუქმოს აბონიმენტი და მომხმარებლი შეიყვანოს შავ სიაში გაფრთხილების გარეშე (ანაზ. გარეშე)

- ფიტნეს ცენტრის წევრი ვალდებულია დარბაზი დატოვოს არაუგვიანეს მისი აბონიმენტით გათვალისწინებული დროისა, რომელიც განთავსებულია კომპანიის საიტზე

www.sakematafitness.ge, ასევე აღნიშნული ინფორმაცია მიწოდებულია მისთვის აბონიმენტის შეძენისას, დარღვევა ითვალისწინებს ჯარიმას 30 ლარის ოდენობით. ჯარიმის არგადახდის შემთხვევაში აბონიმენტი უქმდება (ანაზ. გარეშე), მომხმარებლი კი შედის შავ სიაში!

- ფიტნეს ცენტრის წევრი ვალდებულია დაიცვას აღნიშნული შეთანხმებით გათვალისწინებული წესები, + დამატებითი,სხვა რომელიც განთავსებულია ფინტენს ცენტრის ოფიციალურ საიტზე www.sakematafitness.ge, უშუალოდ დარბაზში და სხვა ხელმისაწვდომ ადგილას, მათი არდაცვა ითვალისწინებს შესაბამის ჯარიმებს და ასევე მათი დარღვევისთვის შესაძლებელია აბონიმენტის გაუქმება და მომხმარებლის შავ სიაში შეყვანა (ანაზ.გარეშე).

- ფიტნეს ცენტრი უფლებამოსილია უქმე დღეებში ან/და პროფილაქტიკის მიზნით შესაძლოა მოკლე ხნით შეწყვიტოს მომსახურება ან მისი ცალკეული სახეობა, რის შესახებაც 1 დღით ადრე შეატყობინებს (გამონაკლის შემთხვევებში იმავე დღეს, როდესაც აღნიშნული შეფერხება გამოწვეული კომპანიისგან დამოუკიდებელი მიზეზებით) მომხმარებლებს ნებისმიერი საკომუნიკაციო არხით - სმს, FB გვერდი, კომპანიის საიტი www.sakematafitness.ge და ა.შ.

- აბონიმენტი აქტიურდება პირველი შესვლიდან ან მისი შეძენიდან არაუგვიანეს 10 დღეში ავტომატურად (თუ 10 დღემდე შესვალა არ დაფიქსირდა)

- შეძენილი სერვის(ებ)ის ღირებულება დაბრუნებას არ ექვემდებარება

- ვებ-გვერდიდან წევრობის შეძენის შემთხვევაში, ონლაინ შეძენა/რეგისტრაცია, გაითვალისწინეთ რომ წევრობის მთლიანი რაოდენობის გამო ონლაინ რეგისტრაციის ფასი შეიძლება დაგიბრუნოთ.

- ფიტნეს ცენტრი, შპს საკემატა ს.ნ.404507299 უფლებამოსილია დაამუშაოს ან/და გადასცეს, მესამე პირ(ებ)ს ფიტნეს ცენტრის წევრის პერსონალური მონაცემები და ნებისმიერი სხვა ტიპის ინფორმაცია მისთვის ფასდაკლების, სარეკლამო მომსახურების მიღების ან ნებისმიერი სხვა შეთავაზების განხორციელების მიზნით, ასევე შპს საკემატა უფლებამოსილია თავად განახორციელოს ჩემთვის ყველა ზემოაღნიშნული შეთავაზება.

1. 15 წლის ქვემოთ პირები დაიშვებიან მხოლოდ პერსონალური მწვრთნელის აყვანის შემთხვევაში.

2. 15-16 წლის პირები დაიშვებიან მხოლოდ მწვრთნელის ან/და მშობლის თანხმობით - სავალდებულოა პროგამის შედგენა/შეძენა.

3. 17 წლის და ზემოთ ასაკის პირები დაიშვებიან სტანდარტულად, შეზღუდვის გარეშე

 

წეს(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში აბონიმენტი უქმდება, თანხის დაბრუნების გარეშე